Posts Categorised: פשיטת רגל – מאמרים

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים וכל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.
כאשר החייב מקבל צו כינוס נכסים אזי כלל נכסיו מכונסים תחת כונס הנכסים כאשר במסגרת צו הכינוס מתמנה לחייב מנהל מיוחד וכן נקבע לו צו חיוב בתשלומים וזאת בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו במסגרת הבקשה לפשיטת רגל ועל כן וכפי שאתם מבינים יש להכין את הבקשה לפשיטת רגל באופן מסודר ונכון בכדי שהמנהל המיוחד לא יפסוק לכם צו חיוב בתשלומים גבוה ביותר או כי לא תוכלו לעמוד בו.
יצוין כבר עתה, כי חייבים אשר אינם משלמים את צו החיוב בתשלומים במלואו או במועדו, גורמים לכך כי תיק פשיטת הרגל שלהם יפוזר ואז הם ייאלצו לחזור ללשכת ההוצאה לפועל כאשר הסיכויים לחזרה להליכי פשיטת רגל לאחר שתיק פשיטת הרגל פוזר בשל העובדה, כי הם לא שילמו את צו החיוב במועדו או במלואו, הינו נמוך ביותר.
נשאלת השאלה, האם ניתן להגיש בקשה להפחתת צו החיוב בתשלומים במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
התשובה לכך הינה חיובית משום ובראש ובראשונה ההליכים מיועדים בכדי שהחייב יקבל בסופו של יום צו הפטר ויוכל לעמוד בצו הכינוס וזאת על פי הנתונים שנמסרו על ידו ולא להקשות על החייב בכדי שלא יוכל לעמוד בצו התשלומים כפי שנקבע.
יש להגיש את הבקשה להקטנת צו התשלומים מנומקת ועם תצהיר וכן עם מסמכים נלווים שיש בהם בכדי לתמוך מדוע יש להפחית את צו החיוב.
משרדנו הצליח פעם אחר פעם להפחית את צו החיוב בתשלומים ולדוגמא: באחד התיקים במשרד לאחר שלחייב נקבע צו חיוב בתשלומים בסך של 1,000 ש”ח לחודש, לאחר הגשת בקשה להקטנת צו החיוב, הסכים המנהל המיוחד ובית המשפט המחוזי להפחית לחייב את צו התשלומים לסך של 400 ש”ח בלבד.
יצוין, כי הסיבות להקטנת צו החיוב משתנות בהתאם לנסיבות ומחייב לחייב.

 

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

מהו הליך פשיטת הרגל? למי כדאי להגיש בקשה לפשיטת רגל? כמה זמן זה לוקח? מהו הפטר וכו’.

ראשית, הליך פשיטת הרגל מתנהל הן במשרדי כונס הנכסים הרשמי והן בבית המשפט המחוזי אשר מוסמך לדון בבקשה לפשיטת הרגל.

מי זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל? כל אזרח מדינת ישראל שהינו בגיר, קרי מעל גיל 18 כאשר יש לו מצבת חובות בסך של כ – 15,000 ש”ח. (הסכום משתנה מעת לעת).

כבר עתה יצוין, כי אנשים אשר להם חובות כאמור לעיל, אינם מגישים בד”כ בקשה לפשיטת רגל אלא פועלים לקבלת הגנה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל משום והליך פשיטת הרגל הינו הליך ארוך ויקר.

יצוין, כי חברה אינה מגישה בקשה לפשיטת רגל אלא היא נכנסת להליכי פירוק.

כאשר לאדם יש חובות גבוהים אשר הוא לעולם לא יוכל לשלמם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, אזי מומלץ להגיש בקשה לפשיטת רגל, מומלץ באמצעות עו”ד פשיטת רגל, כאשר לרוב למבקש/לחייב אין נכסים, קרי דירות ו/או רכבים כאשר הוא מבקש לקבל הגנה מפני הפעולות הננקטות על ידי הנושים השונים נגדו.

המטרה סופית של הליך פשיטת הרגל היא לקבל הפטר – קרי, החובות של המבקש/החייב יימחקו והוא למעשה יתחיל דף חדש.

בעת הגשת בקשה לפשיטת רגל יש להגיש מס’ מסמכים, בין היתר: דו”ח בנוגע להוצאות וההכנסות של המבקש וכן לציין מהם הנכסים שבבעלותו, לרבות דירות, רכבים וכו’.

כמו כן, יש לשלם אגרה לכונס הנכסים הרשמי בסך של 1600 ש”ח.

יצוין ויודגש, כי הליך פשיטת הרגל לוקח מספר שנים כאשר מס’ חודשים לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ניתן צו כינוס לפיו, מכנסים את זכויותיו של החייב וכן באותו מעמד נקבע למבקש/החייב צו חיוב חודשי שעליו לשלם וכן עליו להגיש מידי חודש דו”ח בכל הנוגע להכנסות וההוצאות שלו.

יודגש, כי הליך פשיטת הרגל אינו מיועד לכל אחד כאשר לא למותר לציין, כי במסגרת ההליך, מוטלות על המבקש/החייב הגבלות – לרבות, ייחשב בבנק כלקוח מוגבל ועל כן לא יוכל לעשות שימוש בשיקים או כרטיסי אשראי, לא יוכל להקים חברה,  וכן יינתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בטרם תחליטו באם להגיש בקשה לפשיטת רגל, מומלץ להיוועץ בעו”ד פשיטת רגל, שהינו בעל ניסיון בהליכי פשיטת הרגל והוצאה לפועל בכדי לבדוק את ההליך הנכון.

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

בשנת 2013 נכנסה לתוקף רפורמה בתחום הליכי פשיטת הרגל.
להלן עיקרי הרפורמה:
החל מתאריך 1.9.2013 החל כונס הנכסים הרשמי לפעול במתכונת מעודכנת במסגרת הליך פשיטת רגל.
יצוין, כי קודם לרפורמה שנכנסה לתוקף, היו הליכי פשיטת הרגל נמשכים משך שנים רבות, לפעמים אף למעלה מ – 10 שנים דבר אשר היה גורם לעוול רב לחייב וכן לנושים וכל זאת בניגוד לתכלית הליכי פשיטת הרגל שמטרתם להביא לצו הפטר לחייב ולא לגרום להימשכות ההליכים על פני תקופה ארוכה.
את המצב הזה ביקש כונס הנכסים הרשמי לתקן והלכה למעשה לתחום את משך פרק הזמן של הליכי פשיטת הרגל בכדי שהחייב יוכל לדעת את פרק הזמן בו הוא עשוי להימצא
להלן עיקרי הרפורמה:
הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן:
משך הזמן מיום מתן צו הכינוס ועד להצגת תכנית לפירעון חובותיו של החייב לאישורו של בית המשפט ייקצב למשך פרק זמן של שנה וחצי (18 חודשים).
תכנית הפירעון תגדיר מראש את משך הזמן שבו יידרש החייב לפרוע את חובותיו; בתום קיום תכנית הפירעון – יופטר החייב מחובותיו שלא נפרעו.
במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, יתמקד בעל התפקיד הממונה (המנהל המיוחד) בביצוע הפעולות הבאות:
לימוד כלכלי של החייב –בעל התפקיד ילמד על מצבו הכלכלי של החייב (רכושו, הכנסתו, התחייבויותיו, צרכי קיומו) מחקירות החייב וממקורות מידע חיצוניים שירכז. הדגש בבדיקה כלכלית זו הוא על ריכוז ואיתור כל רכוש ומקורות הכנסה אפשריים של החייב העשויים לעמוד לפירעון החובות לנושים, לרבות רכוש שהועבר עובר להליכים לצדדים שלישיים.
ריכוז תביעות החוב של הנושים והכרעה בהן.
גיבוש תכנית פירעון לחייב על סמך הממצאים שהתגלו לו בהתבסס על מיפוי רכוש החייב, הכנסותיו והתחייבויותיו.
שיתוף פעולה מלא מצד החייב, לרבות בעניין גילוי מידע ורכוש, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו הבלתי פרועים; הסתרת מידע או שיבוש תפקודו של בעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר וכנגד החייב יינקטו הליכים.
להלן פירוט דרך התנהלותו של הליך פשיטת הרגל בצמתים מרכזיים, כמבואר דלהלן:
בדיקה כלכלית בעניינו של החייב.
הבדיקה הכלכלית הראשונית בעניינו של החייב תתקיים בפרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים מהמועד בו ניתן צו הכינוס ומונה בעל תפקיד.
הבדיקה תתמקד בנושאים הבאים: משלח ידו של החייב, לרבות עבודות קודמות בהן עבד; ניהול עסקים בעבר ובהווה, היקף הכנסותיו בעבר ובהווה, קיומם של שותפים עסקיים, המקור ליצירת חובותיו, לרבות חתימה על ערבויות, נכסים שהיו לחייב בעבר ושעומדים לרשותו בהווה, עסקאות שביצע החייב בנכסיו.
כונס הנכסים הרשמי יבצע איסוף מידע בנוגע לחייב ולנכסיו בעבר ובהווה, לרבות פרטי נכסים, הכנסות ומידע המתקבלים מגורמי המדינה השונים.
במקרים שבהם מתעורר אצל בעל התפקיד חשד לפלילים בהתנהגות החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל או עובר לכניסתו להליך, או שקיים צפי לפעילות מורכבת, צורך בפעולות חקירה מורכבות ומיוחדות, או צורך בשיתוף פעולה עם רשויות אחרות, יעביר בעל התפקיד דיווח על כך בזמן אמת לכונס הרשמי ויקבל את סיוע צוות החקירות של הכונס הרשמי. ככל שהכונס הרשמי ימצא כי הנסיבות מצדיקות זאת, ינקטו כנגד החייב הליכים פליליים מכוח הוראות פקודת פשיטת הרגל.
תכנית הפירעון:
בעל התפקיד (המנהל המיוחד) יפעל לגיבוש תכנית פירעון לחייב, אשר תוגש לכונס הרשמי בתוך 15 חודשים לאחר מתן צו הכינוס, תכנית הפירעון תוגש לאישור בית המשפט לאחר קבלת אישור הכונס הרשמי.
תכנית הפירעון תציע את אופן פירעון חובות החייב במסגרת ההליך. אופן הפירעון יתבסס, לפי העניין ובהתאם לנסיבות האישיות של כל חייב, על מימוש רכוש של החייב, על הכנסות עתידיות שהחייב צפוי לייצר, או על שילוב בין השניים.
בגיבוש תכנית הפירעון ישקול בעל התפקיד, בין היתר, את גילו של החייב, השכלתו, משלח ידו, ניסיונו המקצועי, מצבו המשפחתי, הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו, היקף חובותיו, משך הזמן שחלף מעת היווצרות החובות, מקורות הכנסתו הקיימים והצפויים, רכושו הקיים של החייב ורכוש נוסף המצוי בידי צדדים שלישיים והנתבע על ידי בעל התפקיד להעברה לקופת פשיטת הרגל, לרבות רכוש הנתבע במסגרת הליכים משפטיים לביטול הענקה או העדפת נושה.
כאשר תכנית הפירעון כוללת תשלומים עתיים מתוך ההכנסות העתידיות של החייב, לא יעלה פרק הזמן שייקבע לתשלומים כאמור על שלוש שנים שימנו ממועד אישור התוכנית, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את הארכת התקופה מעבר לכך.
[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
למשרדנו מספר לקוחות שהינם בגדר בני זוג, בעל ואישה אשר נקלעו לחובות של מאות אלפי שקלים או כי אחד מבני הזוג נקלע לחובות של מאות אלפי שקלים לנושים שלו כאשר בן הזוג האחר חתם ערבות אישית לטובת בן הזוג האחר ועל כן שני בני הזוג חייבים לנושים שלהם מאות אלפי שקלים גם אם אין עסקינן באותם הנושים.
בני זוג אשר שוקלים הגשת בקשה לפשיטת רגל מומלץ ויעשו זאת יחדיו בכדי שראשית בסופו של יום שני בני הזוג יקבלו יחדיו צו הפטר כאשר ככל ובני הזוג יגישו את הבקשות לפשיטת רגל ביחד, אזי ניתן יהיה לנהל את שני התיקים של בני הזוג יחדיו תחת אותו מנהל מיוחד דבר שיעזור עד מאוד בניהול ההליך ויגרום לכך שניתן יהיה לגרום לסיום ההליך בזמן יותר קצר כאשר שני התיקים יתנהלו במקביל, החקירות אצל המנהל המיוחד ייערכו ביחד, שני בני הזוג יקבלו יחד את צו הכינוס ויוכרזו יחדיו כפושטי רגל וכל זאת במקום לעשות זאת בנפרד או בבתי משפט נפרדים או אצל שופטים או מנהלים מיוחדים אחרים דבר שיוביל לתיקים שמתנהלים במקביל במקום יחדיו.
לפיכך, אתם בני זוג המעוניינים להגיש בקשה לפשיטת רגל, עשו זאת יחדיו והגישו את הבקשות לפשיטת רגל באותו המועד בכדי להקל עליכם ועל ההליך.
[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

אדם אשר יש לו חובות הנאמדים המאות אלפי שקלים או פחות מכך ואשר החליט להגיש בקשה לפשיטת רגל יכול בכל שלב של ההליך להציע הצעה כספית לנושים שלו לשם הגעה להסדר עם הנושים וקבלת צו הפטר.
ההצעה להסדר עם הנושים יכולה כאמור להיות בכל שלב של ההליך לאמור, קודם לצו הכינוס, קודם לצו ההכרזה כפושט רגל ולאחר מכן.
יצוין, כי בהתאם לסעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל יכול החייב להציע הצעה להסדר לפי הסעיף הנ”ל כאשר ככל והחייב עומד בתנאים של הסעיף הוא יוכל לקבל צו הפטר כאשר בין יתר התנאים של הסעיף הינו תשלום 30% מהחובות לנושים לאמור ולא פחות מכך.
ככל והחייב יבקש לשלם סכום הפחות מ – 30% מסך חובותיו לנושים, הוא לא יוכל לעשות כן במסגרת סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל ויצטרך להציע הצעה במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
מומלץ לחייבים אשר יש ביכולתם לשלם 30% מהחוב לנושים ולעמוד בתנאים של סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל לעשות כאמור משום והם לא יוכרזו כפושטי רגל כאשר ההליך יהיה קצר ביותר והחייב לא יידרש להיות בהליך של פשיטת רגל משך שנים עד לקבלת צו הפטר ועל כן מומלץ לשקול הגעה להסדר עם הנושים.
מובהר, כי ככל והחייב מבקש להגיע להסדר עם הנושים, יש צורך לקבל את המלצת המנהל המיוחד, הסכמת הנושים ובסופו של יום את אישורו של בית המשפט.

[fbcomments]