Posts Categorised: פשיטת רגל – מאמרים

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים.
כל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.
לאחר שהחייב יקבל את צו כינוס הנכסים, עליו לשלוח אותו לנושים שלו בדואר רשום עם אישור מסירה, בכדי שהנושים של החייב יוכלו לדעת כי הוא הגיש בקשה לפשיטת רגל ובכדי שיוכלו להגישת תביעות חוב כנגד החייב אצל כונס הנכסים הרשמי. היכן שמתנהל תיק הפש”ר של החייב.
יצוין, כי חייב אשר לא ישלח את צו כינוס הנכסים לנושים שלו מסתכן בהתנהגות בחוסר תום לב ובכך שתיק הפש”ר שלו יפוזר.
נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב יוכלו לדעת באיזה בית משפט מתנהל תיק הפש”ר של החייב, לדעת מיהו המנהל המיוחד של החייב ומהו גובה צו החיוב שנפסק לחייב.
נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב, חייבים להגיש בתוך פרק זמן של 6 חודשים תביעת חוב או הוכחות חוב בצירוף מסמכים כגון אישורים על תיק ההוצאה לפועל שהם פתחו כנגד החייב, פסקי דין, שיקים וכו.
נושים אשר לא יגישו את תביעת החוב במועד כאמור, הלכה למעשה מוותרים על החוב של החייב להם כאשר הגשת בקשה למתן ארכה עלולה להידחות.
לפיכך, אני ממליץ בחום להגיש את תביעת החוב מייד לאחר שאתם יודעים כי החייב הגיש בקשה לפשיטת רגל או כי ניתן נגדו צו כינוס נכסים בכדי לא לוותר על החוב שלו כלפיכם.
יצוין, כי בנוסף למסמכים הנלווים יש לחתום על הצהרה בפני עו”ד כאשר הנני להמליץ לעשות שימוש בעו”ד הבקיא בתחום בכדי להגיש בצורה נכונה את תביעת החוב.

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

לפני מס’ ימים פנה אליי לקוח אשר לו חובות הנאמדים במאות אלפי שקלים כאשר תלויים ועומדים נגדו תיקים בלשכת ההוצאה לפועל.
הלקוח פנה לאחת מהחברות שמפרסמות את עצמן בשוק כי הן יכולות לעשות קסמים  ולמחוק חובות.
הלקוח שילם סך של 10,000 ש”ח בצירוף מע”מ בגין הטיפול כאשר שכ”ט שנגבה ממנו היה גבוה ביותר ומבלי שהלקוח קיבל כל תוצאה.
הלכה למעשה שילם עבור שירות מיותר מבלי שקיבל את תמורה בעד כספו.
חברות חברות וכן עורכי דין רבים מפרסמים פרסומים בכלי התקשורת לרבות באינטרנט או בפייסבוק כי הם ימחקו חובות, יבטלו עיקולים בתוך 24 שעות ועוד כהנא וכהנא הבטחות שווא.
הנושא הינו מורכב ביותר ועדיף לעשות שימוש במשרד המומחה בתחום וכל זאת מבלי לפזר הבטחות חינם.
הזהרו מהבטחות שווא ובדקו את עוה”ד היטב כי הינו בעל ניסיון וכי הוא מעוניין בטובתכם ועשו לעצמכם טובה, הימנעו מפנייה לחברות כאלה ואחרות אלא פנו לעו”ד מומחה בתחום.

[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]

חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים ובבית המשפט המחוזי, יקבל צו כינוס נכסים בחלוף כחודשיים ימים וכל זאת במידה ועמד בתנאים לבקשה לפשיטת רגל אצל כונס הנכסים הרשמי ויצוין, כי פרק הזמן לקבלת צו כינוס נכסים משתנה בין לשכות כונס הנכסים.
לאחר שהחייב יקבל את צו כינוס הנכסים, עליו לשלוח אותו לנושים שלו בדואר רשום עם אישור מסירה בכדי שהנושים של החייב יוכלו לדעת כי הוא הגיש בקשה לפשיטת רגל ובכדי שיוכלו להגישת תביעות חוב כנגד החייב אצל כונס הנכסים הרשמי היכן שמתנהל תיק הפש”ר של החייב.
יצוין, כי חייב אשר לא ישלח את צו כינוס הנכסים לנושים שלו מסתכן בהתנהגות בחוסר תום לב ובכך שתיק הפש”ר שלו יפוזר.
נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב יוכלו לדעת באיזה בית משפט מתנהל תיק הפש”ר של החייב, לדעת מיהו המנהל המיוחד של החייב ומהו גובה צו החיוב שנפסק לחייב.
נושים שקיבלו את צו הכינוס של החייב, חייבים להגיש בתוך פרק זמן של 6 חודשים תביעת חוב או הוכחות חוב בצירוף מסמכים כגון אישורים על תיק ההוצאה לפועל שהם פתחו כנגד החייב, פסקי דין, שיקים וכו.
נושים אשר לא יגישו את תביעת החוב במועד כאמור, הלכה למעשה מוותרים על החוב של החייב להם כאשר הגשת בקשה למתן ארכה עלולה להידחות.
לפיכך, אני ממליץ בחום להגיש את תביעת החוב מייד לאחר שאתם יודעים כי החייב הגיש בקשה לפשיטת רגל או כי ניתן נגדו צו כינוס נכסים בכדי לא לוותר על החוב שלו כלפיכם.
יצוין, כי בנוסף למסמכים הנלווים יש לחתום על הצהרה בפני עו”ד כאשר הנני להמליץ לעשות שימוש בעו”ד הבקיא בתחום בכדי להגיש בצורה נכונה את תביעת החוב.

[fbcomments]