Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

הרפורמה בהליכי פשיטת רגל

בשנת 2013 נכנסה לתוקף רפורמה בתחום הליכי פשיטת הרגל.

החל מתאריך 1.9.2013 החל כונס הנכסים הרשמי לפעול במתכונת מעודכנת במסגרת הליך פשיטת רגל.
יצוין, כי קודם לרפורמה שנכנסה לתוקף, היו הליכי פשיטת הרגל נמשכים משך שנים רבות,
לפעמים אף למעלה מ – 10 שנים דבר אשר היה גורם לעוול רב לחייב,
וכן לנושים וכל זאת בניגוד לתכלית הליכי פשיטת הרגל שמטרתם להביא לצו הפטר לחייב
ולא לגרום להימשכות ההליכים על פני תקופה ארוכה.
את המצב הזה ביקש כונס הנכסים הרשמי לתקן
והלכה למעשה לתחום את משך פרק הזמן של הליכי פשיטת הרגל,
בכדי שהחייב יוכל לדעת את פרק הזמן בו הוא עשוי להימצא

להלן עיקרי הרפורמה:
הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן:
משך הזמן מיום מתן צו הכינוס ועד להצגת תכנית לפירעון חובותיו של החייב לאישורו של בית המשפט
ייקצב למשך פרק זמן של שנה וחצי (18 חודשים).
תכנית הפירעון תגדיר מראש את משך הזמן שבו יידרש החייב לפרוע את חובותיו.
בתום קיום תכנית הפירעון – יופטר החייב מחובותיו שלא נפרעו.
במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, יתמקד בעל התפקיד הממונה (המנהל המיוחד)

בביצוע הפעולות הבאות:
לימוד כלכלי של החייב –בעל התפקיד ילמד על מצבו הכלכלי של החייב (רכושו, הכנסתו, התחייבויותיו, צרכי קיומו) מחקירות החייב וממקורות מידע חיצוניים שירכז.
הדגש בבדיקה כלכלית זו הוא על ריכוז ואיתור כל רכוש
ומקורות הכנסה אפשריים של החייב העשויים לעמוד לפירעון החובות לנושים,
לרבות רכוש שהועבר עובר להליכים לצדדים שלישיים.
ריכוז תביעות החוב של הנושים והכרעה בהן.
גיבוש תכנית פירעון לחייב על סמך הממצאים שהתגלו לו,
בהתבסס על מיפוי רכוש החייב, הכנסותיו והתחייבויותיו.

שיתוף פעולה מלא מצד החייב, לרבות בעניין גילוי מידע ורכוש,
יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו הבלתי פרועים.
הסתרת מידע או שיבוש תפקודו של בעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר וכנגד החייב יינקטו הליכים.

להלן פירוט דרך התנהלותו של הליך פשיטת הרגל בצמתים מרכזיים :
בדיקה כלכלית בעניינו של החייב.
הבדיקה הכלכלית הראשונית בעניינו של החייב תתקיים בפרק זמן,
אשר לא יעלה על 6 חודשים מהמועד בו ניתן צו הכינוס ומונה בעל תפקיד.
הבדיקה תתמקד בנושאים הבאים:
משלח ידו של החייב, לרבות עבודות קודמות בהן עבד.
ניהול עסקים בעבר ובהווה, היקף הכנסותיו בעבר ובהווה, קיומם של שותפים עסקיים,
המקור ליצירת חובותיו, לרבות חתימה על ערבויות, נכסים שהיו לחייב בעבר ושעומדים לרשותו בהווה, עסקאות שביצע החייב בנכסיו.

כונס הנכסים הרשמי יבצע איסוף מידע בנוגע לחייב ולנכסיו בעבר ובהווה,
לרבות פרטי נכסים, הכנסות ומידע המתקבלים מגורמי המדינה השונים.
במקרים שבהם מתעורר אצל בעל התפקיד חשד לפלילים בהתנהגות החייב
במסגרת הליך פשיטת הרגל או עובר לכניסתו להליך,
או שקיים צפי לפעילות מורכבת, צורך בפעולות חקירה מורכבות ומיוחדות,
או צורך בשיתוף פעולה עם רשויות אחרות, יעביר בעל התפקיד דיווח על כך בזמן אמת לכונס הרשמי,
ויקבל את סיוע צוות החקירות של הכונס הרשמי.
ככל שהכונס הרשמי ימצא כי הנסיבות מצדיקות זאת,
ינקטו כנגד החייב הליכים פליליים מכוח הוראות פקודת פשיטת הרגל.

תכנית הפירעון:
בעל התפקיד (המנהל המיוחד) יפעל לגיבוש תכנית פירעון לחייב,
אשר תוגש לכונס הרשמי בתוך 15 חודשים לאחר מתן צו הכינוס,
תכנית הפירעון תוגש לאישור בית המשפט לאחר קבלת אישור הכונס הרשמי.
תכנית הפירעון תציע את אופן פירעון חובות החייב במסגרת ההליך.
אופן הפירעון יתבסס, לפי העניין ובהתאם לנסיבות האישיות של כל חייב,
על מימוש רכוש של החייב, על הכנסות עתידיות שהחייב צפוי לייצר, או על שילוב בין השניים.

בגיבוש תכנית הפירעון ישקול בעל התפקיד, בין היתר:
גילו של החייב, השכלתו, משלח ידו, ניסיונו המקצועי, מצבו המשפחתי,
הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו, היקף חובותיו, משך הזמן שחלף מעת היווצרות החובות,
מקורות הכנסתו הקיימים והצפויים, רכושו הקיים של החייב ורכוש נוסף המצוי בידי צדדים שלישיים,
אשר ונתבע על ידי בעל התפקיד להעברה לקופת פשיטת הרגל,
לרבות רכוש הנתבע במסגרת הליכים משפטיים לביטול הענקה או העדפת נושה.

כאשר תכנית הפירעון כוללת תשלומים עתיים מתוך ההכנסות העתידיות של החייב,
לא יעלה פרק הזמן שייקבע לתשלומים כאמור על שלוש שנים שימנו ממועד אישור התוכנית,
אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את הארכת התקופה מעבר לכך.