Posts Categorised: צוואות וירושות – מאמרים

אדם שנפטר ולא ערך צוואה, אזי יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני בקשה לצו ירושה כאשר אז במקרה זה, החוק הינו זה שמחליט כיצד יחולק העיזבון של המנוח. לדוגמא: ככל והמנוח היה נשוי והיו לו 2 ילדים, אזי האישה מקבלת 50% מהעיזבון ואילו הילדים מתחלקים באופן שווה ב – 50% הנותרים. ככל ואין אישה אז כל העיזבון יחולק בין היורשים של המנוח על פי דיו וברוב המקרים לילדיו החוקיים והכל בהתאם לתנאי המקרה.

אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה, אזי יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ולצרף העתק של הצוואה יחד עם תעודת פטירה ומסמכים נוספים וכן לשלם אגרות לרשם לענייני ירושה או לבתי הדין הרבני והדבר חל גם בבקשה לצו ירושה.

לאור המורכבות בהגשת בקשה לצו ירושה או בבקשה לצו קיום צוואה ובכדי למנוע תקלות, משרדנו ממליץ להגיש את הבקשה לצו ירושה או את הבקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין המומחה בתחום.

 

 

צוואה שנערכה (בכתב, בפני עדים או בפני רשות) ניתן לבטל על ידי השמדתה, או על ידי עריכת צוואה חדשה בהתאם לכללי הדין. לאמור, הצוואה האחרונה שנערכה, היא הצוואה המחייבת וכל הצוואות שנערכו קודם לכן מבוטלות.

התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה:

יורשים שהגישו בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה והיורשים האחרים או כל גורם אחר טוען, כי הבקשה אינה כשרה או כי דינה להיות בטלה או כי המנוח היה תחת השפעה בלתי הוגנת או לא היה כשיר לערוך צוואה, יכולים להגיש התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה. את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה בעיתונות או ברשומות. את ההתנגדות יש להגיש באופן מפורט, רצוי מודפסת, בצירוף תצהיר ומסמכים מהם ניתן יהיה להסיק כי יש להביא לביטול הבקשה לצו ירושה או לביטול הבקשה לצו קיום צוואה.

מדובר בהליך מורכב ביותר כאשר לאחר הגשת ההתנגדות, תועבר ההתנגדות יחד עם הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה ושם ינוהל הליך משפטי, מורכב ובסופו ייקבע באם יש להביא לביטול הבקשה לצו הירושה או לביטול הבקשה לצו קיום צוואה.

1. צוואה בכתב יד – זוהי הצוואה הפשוטה ביותר והלכה למעשה לא צריך לחתום עליה בפני עו”ד או עדים אך המצווה, לאמור מי שעורך את הצוואה צריך לכתוב אותה אך ורק בכתב ידו, לציין תאריך ולחתום על הצוואה בכתב ידו. בצוואה יש לציין באופן ברור מה המצווה (מי שעורך את הצוואה) מבקש לצוות כגון נכסי נדל”ן, כספים וכו’. משרדנו אינו ממליץ על עריכת צוואה בכתב יד מאחר ומדובר בצוואה בעייתית שניתן יהיה לנסות בקלות יחסית להביא לביטולה ועל כן לאור הבעייתיות משרדנו ממליץ לערוך צוואה בפני עדים.

2. צוואה בעדים – צוואה בעדים שהינה על פי סעיף 29 לחוק הירושה, הינה צוואה שנערכת בפני 2 עדים כאשר העדים הללו אינו קשורים לצוואה או יותר נכון אינם זכאים לקבל מאומה מהצוואה ו/או כי הם אינם קשורים משפחתית למצווה. העדים לצוואה צריכים להיות בני 18 ומעלה, כשהם אינם פסולים על פי דין וכאמור שאין להם חלק בצוואה. המצווה חותם על הצוואה ולאחר שהוא חתם עליה, חותמים 2 העדים על הצוואה עצמה כאשר אין חובה כי העדים או אחד מהם יהיו עו”ד. משרדנו ממליץ, כי גם הצוואה בפני עדים תיערך על ידי עו”ד מומחה בתחום בכדי למנוע תקלות בכדי שיהיה קושי רב לתקוף את הצוואה או להגיש התנגדות. כל פגם ולו הקטן ביותר יכול לגרום לכך שניתן יהיה להגיש בקשה לביטול הצוואה.

3. צוואה בפני רשות – צוואה שניתן לערוך בפני שופט, רשם, הרשם לענייני ירושה או בפני נוטריון. המצווה. ברוב המקרים המצווה מקריא בפני הרשות את דבר צוואתו והרשות כותבת את הצוואה. הנציג מטעם הרשות יאשר את הצוואה ויאשר אותה. יצוין, כי במקרה זה אין צורך בעדים ומספיק אך ורק אישור הרשות כאמור.

4. צוואה בעל פה – מדובר בצוואה חריגה ביותר כאשר המצווה נמצא ממש על ערש דווי והוא ממש קרוב למותו. המצווה מקריא בעל פה את צוואתו ש – 2 עדים אשר יכולים גם להיות חלק מהצוואה או קרובי משפחתו ועליהם מיד לאחר ששמעו את דבר הצוואה להעלות אותה על הכתב ולהפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. יצוין, כי ככל ובחלוף 30 ימים המצווה לא נפטר או כי מצבו השתפר, אזי אין תוקף לצוואה שבע”פ ועל המצווה לערוך צוואה באחד מהאופנים האחרים כגון בכתב יד, בפני עדים או בפני רשות.

5. צוואה הדדית – לפי סעיף 8 לחוק הירושה. מדובר בצוואה שנערכת בן בני זוג ומטרת הצוואה להבטיח את בן הזוג שיוותר בחיים בכדי שהיורשים, קרי הילדים של בם הזוג שנפטר, לא יוכלו לנקוט בהליכים כנגד בן הזוג שנותר בחיים כגון סילוק בן הזוג שנותר מביתו או מכירת דירת המגורים שלו. מדובר הלכה למעשה בצוואה אחת עליה חותמים שני בני הזוג או בשתי צוואות דומות כאשר בן הזוג האחד לאחר מותו מוריש או מצווה את זכויותיו לבן הזוג שנותר ורק לאחר פטירתו של בן הזוג שנותר, יועברו הכספים או הזכויות לידי היורשים כגון הילדים של בן הזוג שנפטר.

יצוין, כי לאחר שבני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מבני הזוג מעוניין להביא לביטולה של הצוואה, הוא רשאי לעשות כן במשלוח הודעה לבן הזוג האחר, כי הוא מבקש לבטל את הצוואה. ככל ובן הזוג נפטר ובן הזוג שנותר בחיים מבקש להביא לביטול הצוואה, יהא עליו ככל והעיזבון חולק, להחזיר את החלק שקיבל לכאורה והלה יחולק לפי חוק הירושה ובהתאם לדין המצוי.

יצוין, כי גם הצוואה ההדדית נערכת בפני 2 עדים שאינם קשורים משפחתית ואין להם חלק בצוואה, כאשר הם מעל לגיל 18 והם אינם פסולי דין כאשר כפי שצוין, אחד מהם מהעדים יכול להיות עו”ד.

משרדנו ממליץ על צוואה מסוג זו אשר יכולה להגן על הרכוש של בן הזוג שנותר בחיים כאשר יודגש, כי בן הזוג יכול לעשות בחייו ככל העולה על רוחו בעיזבון אך יצוין, כי הוא לא יוכל לשנות את הצוואה אלא בכפוף לאמור לעיל.

[fbcomments]