Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

איחוד תיקים - הוצאה לפועל

כאשר כנגד חייב נפתחו מס’ תיקים בהוצאה לפועל,
בין אם באותה לשכת הוצל”פ או בלשכות שונות,
רשאי החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים,
קרי לאחד את כל התיקים שנפתחו כנגדו תחת תיק אחד.

נשאלת השאלה מדוע כדאי לעשות זאת?

 1. באם מאוחדים התיקים של החייב, תיערך לחייב חקירת יכולת,
  אשר בה ייקבע צו חיוב בתשלומים לגבי כל התיקים שבמסגרת תיק האיחוד
  ולמעשה יימנע מהחייב הצורך להופיע בכמה חקירות יכולת שונות,
  ובהן עלול להיקבע צו חיוב בהן לא יוכל החייב לעמוד.
 2. כל עוד משלם החייב את צו חיוב התשלומים במסגרת תיק האיחוד,
  אין באפשרות הנושים השונים לפעול באופן פרטני ו/או בכלל כנגד החייב,
  ובכך נמנע מהחייב הצורך להתגונן בפני כל חייב וחייב.
 3. כל תשלום שמשולם בתיק האיחוד מתחלק בין השונים השונים.
  לפיכך, בהרבה מקרים, כדי לנסות ולהגיע עם הנושים השונים לפשרה/הסדר
  בכדי לנסות ולפרוע את החוב בכל אחד מהם (יש להיזהר מהעדפת נושים).

יצוין ויודגש, כי באם החייב מעוניין שתיק יאוחדו,
עליו להגיש בקשה מסודרת ובה יפורטו על הנכסים ו/או הזכויות ו/או הכספים של החייב,
בצירוף תצהיר ומסמכים נלווים ובנוסף על יהיה להתייצב בפני חקירת יכולת.
כמו כן, עם הגשת הבקשה, שילם החייב 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים כנגדו.

יצוין, כי לאחר שאוחדו תיקיו של חייב הוא ייחשב כחייב מוגבל באמצעים
ויוטלו עליו בין היתר המגבלות הבאות:

 1. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.
 2. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד על פי חוק שיקים ללא כיסוי.
 3. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב.