[shareaholic app="share_buttons" id="20821511"]
באזור המרכז של מדינת ישראל מבוצעים כיום פרוייקטים רבים במסגרת תמ"א 38.
במהלך הפרוייקטים הללו יש דירות רבות המושכרות לשוכרים שונים ונשאלת השאלה מה יכולים או היו יכולים אותם שוכרים לעשות לאור ביצוע הפרוייקטים הללו אשר לרוב מלווים בהעברה למקום מגורים אחר (במידה ומדובר בתמ"א 38(2)) או ברעש ולכלוך רב אשר פוגעים קשות בהנאת השוכרים מהנכס וכן מה יכולים בעלי הדירות לעשות בכדי להגן על עצמם.
בעלי הדירות צריכים לקחת בחשבון, כי ככל והם יודעים, כי עומדת להיות מבוצעת בבניין בו הם משכירים את דירת המגורים שלהם פרוייקט מסוג תמ"א 38 אזי עליהם להודיע על כך לשוכרים מבעוד מועד משום והיה ויבוצע פרוייקט מסוג זה והם לא הודיעו על כך לשוכרים, ברי כי התנהגותם תהיה בחוסר תום לב ותעמוד לשוכרים הזכות להביא לביטול החוזה.
למשרדנו פנו זוג שוכרים אשר שכרו דירה ובעל הדירה "שכח" להגיד להם שעומד להתבצע פרויקט מסוג תמ"א 38 בבניין.
לאחר שנודע לשוכרים על הפרויקט הם ביקשו להשתחרר ממנו אך הבעלים של הדירה סרב. לאחר שהלקוחות פנו אליי ולאחר שנשלחו 2 מכתבים, הסכים בעל הדירה לשחרר את השוכרים מחוזה השכירות וגם הסכים לתת להם פיצוי כספי על הנזק שנגרם להם וכל זאת בכדי שלא תוגש נגדו תביעה לבית המשפט.
לפיכך, על בעלי הדירות לציין בחוזי השכירות את דבר היותו של פרוייקט מסוג תמ"א 38 בבניין בו מצויה הדירה.
כמו כן, בכדי לנסות ולא להבריח את השוכרים או השוכרים הפוטנציאליים, מומלץ לציין בחוזה השכירות, כי ככל והפרוייקט ירקום עור ויגידים, אזי יופחתו דמי השכירות בתקופה בה תבוצענה עבודות התמ"א.
שוכרי דירה מומלץ שייבדקו או לפחות יבררו אל מול בעלי הדירות באם עתיד להיות פרוייקט מסוג תמ"א 38 בדירה וכל ואכן עומד להיות פרוייקט מסוג זה, אזי מומלץ שיהיה סעיף שיאפשר לשוכרים לסיים את חוזה השכירות מבלי להדירש בתשלום פיצוי לבעלי הדירה וזכרו, ככל ולא יהיה סעיף מסוג זה, ברי כי בעל הדירה יטען שידעתם על דבר הפרוייקט והוא יבחר שלא לשחרר אתכם מחוזה השכירות.
בנוסף, ככל ואתם מבקשים להישאר בדירה במהלך ביצוע העבודות, דרשו להפחית את דמי השכירות במהלך ביצוע העבודות לאור הרעש הרב והלכלוך וכו'.
עמידה על זכויותיכם תאפשר לכם להימנע מסכסוכים עתידיים עם בעלי הדירות.
משרדנו ישמח לעמוד לרשות בעלי הדירות או השוכרים בכל בעיה או שאלה.

[fbcomments]