Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

ליקויי בניה

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מטרידה ומדאיגה של ליקויי בניה
בדירות שנרכשות מקבלנים ובפי העם, דירות יד ראשונה.

במידה ורכשתם דירת מגורים מקבלן וגיליתם בדירת המגורים ליקויי בניה,
ו/או אי התאמות בכל הקשור לדירה, מומלץ להעלות על הכתב את כל הליקויים,
ו/או אי ההתאמות ולשלוח מכתב בדואר רשום לקבלן בכדי שיפעל לתיקון הליקויים,
ו/או אי ההתאמות אלה ולמעשה לייתן לקבלן הזדמנות לתקן את הליקויים,
ו/או אי ההתאמות בטרם תנקטו בהליכים משפטיים.

יצוין כבר עתה, כי היה והקבלן יבחר שלא להשיב למכתב,
ו/או לתקן את הליקויים ו/או אי ההתאמות בצורה רשלנית,
ו/או לא מלאה, תוכלו לעשות שימוש במכתב הנ”ל אשר ישמש כראייה בבית המשפט,
לכך שפניתם לקבלן לתיקון הליקויים ו/או אי ההתאמות,
אך הקבלן סרב לתקנם ו/או התעלם ממכתבכם.

יצוין ויודגש, כי לפי חוק המכר (דירות), תשל”ג – 1973,
האחריות של הקבלן לדירה מתחלקת לשתי תקופות: תקופת הבדק ותקופת האחריות.

תקופת הבדק:
תקופת הבדק הינה תקופה הקבועה בחוק המכר (דירות),
תשל”ג – 1973 כאשר התקופות משתנות מליקוי לליקוי,
כאשר תקופת הבדק מתחילה במועד בו קיבלתם את הדירה לחזקתכם,
קרי קיבלתם א המפתחות לדירה והיא עברה לרשותכם.

במהלך תקופת הבדק חובה על הקבלן לתקן את הליקויים,
ו/או אי ההתאמות שנתגלו בדירה ע”י הקונה/הרוכש אלא אם הליקוי,
ו/או אי ההתאמה נגרמו בשל מעשה או מחדל של הקונה/הרוכש.

להלן התקופות השונות הקבועות בחוק המכר (דירות),
תשל”ג – 1973 כאשר כפי שצוין לעיל, כל תקופה והליקוי שלה:

  1. צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים;
  2. חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים;
  3. מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים;
  4. קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים;
  5. שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים;
  6. שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבנין – שלוש שנים;
  7. סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים;
  8. קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;
  9. כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

תקופת האחריות:
תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.
יצוין, כי במידה ונתגלו ליקויים במהלך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקן את הליקויים,
ו/או אי ההתאמות וזאת אם הוכיח הקונה/רוכש כי מקורם של הליקויים,
ו/או אי ההתאמות בתכנון, בעבודה ובחומרים.

אשר על כן, במידה וגיליתם ליקויים או אי התאמות בדירת המגורים שלכם,
אל תזניחו זאת! פנו לקבלן מיד ודרשו ממנו לתקן ליקויים או אי התאמות אלה,
בכדי שהנזקים שלכם בדירה לא יגדלו וכך תמצאו עצמכם אל מול שוקת שבורה,
כאשר אי פנייה לקבלן עלולה להוביל להתרשלות מצדכם.