Fraud Blocker

עו"ד עדי רוזנשטיין

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל

נדל"ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

מתמודדים עם קשיים?

אנחנו כאן בשבילכם

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות

הסדרי חובות • חדלות פירעון • הוצאה לפועל
נדל”ן • דיני משפחה וירושה

תל אביב • ירושלים • חיפה • באר שבע • אילת

                    מתמודדים עם קשיים?
                  אנחנו כאן בשבילכם
                     פנו אלינו עוד היום
               לשיחת ייעוץ ללא עלות

עסקת מתנה בדירת מגורים

עסקת מתנה בדירת מגורים או לחילופין עסקה ללא תמורה,
הינה הלכה למעשה העברת הזכויות שבקשר לדירת המגורים מצד א’ לצד ב’, 
וזאת מבלי שניתנה או הועברה תמורה בין הצדדים.

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)
עוסק בעניין המתנות שבמקרקעין כאשר הסעיף הנ”ל קובע כדלקמן:

מתנות לקרובים:

  • מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו,
    שאינו איגוד בשליטתו – יהיו פטורים ממס.
  • מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוגו המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס. לעניין זה, “בן זוג המתגורר יחד אתו בדירה” – מי שעשוי לחול עליו סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ”ה – 1965, וחי ביחד עם בן זוגו חיי משפחה במשק בית משותף, בדירת המגורים הנמכרת, שנה לפחות לפני המכירה.

לאור האמור אנו למדים, כי אדם אשר מבקש במתנה את דירת המגורים שלו לקרובו,
כאמור בסעיף 62 לחוק יכול לעשות כן והדבר לא יהווה אירוע מס,
קרי הוא לא יחויב במס שבח בגין העברת הזכויות, קרי העברת זכויותיו במתנה.

כאמור, נתינת המתנה חייבת להיות לקרוב כאמור בחוק וכפי שיפורט להלן.
לפיכך, מיהו כאמור קרובו של אותו יחיד המבקש ליתן את דירת המגורים שלו במתנה???
סעיף 1 לחוק קובע כדלקמן: “קרוב” לאדם פלוני:

  1. בן זוג
  2. הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה
  3. אח או אחות ובני זוגם
  4. איגוד שהוא בשליטתו

משכך, בטרם או באים לערוך עסקת מתנה,
יש לבדוק באם מקבל המתנה עומד בקריטריון של קרוב, כאמור בחוק אחרת,
לא תיחשב העסקה כעסקת מתנה והצדדים כמפורט להלן,
לא יהיו זכאים לפטורים הקבועים בחוק.

נשאלת השאלה, האם נותן המתנה בעצם העברת הזכויות עושה שימוש בפטור דירת מגורים מזכה, קרי פטור דירת מגורים מזכה אשר ניתן פעם ב- 4 שנים?

לפי סעיף 49ב’ לחוק, התשובה הינה שכאשר נותן המתנה מעביר את זכויותיו לילדו או לבן זוגו,
הוא אינו עושה הלכה למעשה שימוש בפטור דירת מגורים מזכה,
ועל כן הוא עדיין יהיה רשאי לעשות בו שימוש,
במידה ויש לו דירות נוספות אותן הוא מעוניין למכור בפטור ממס שבח.

יצוין ויודגש, כי לפי סעיף 49ו’ לחוק, הרי מי שמבקש למכור דירת מגורים אותה קיבל במתנה,
חייב לעמוד בתקופת “צינון” לפני שיהיה זכאי לפטור והכל כקבוע בחוק.

האם מקבל המתנה זכאי לפטור או להקלה במס לאור קבלת הדירה ללא תמורה?
התשובה לכך חיובית.
מי שעומד בתנאי של קרוב כאמור בחוק וקיבל דירת מגורים במתנה או ללא תמורה,
היה ובמועד קבלת הדירה, לא היו לא דירות נוספות,
הוא ישלם שליש (1/3) ממס רכישה לפי חישוב של דירת מגורים יחידה,
בהתאם למדרגות המס של דירת מגורים יחידה.

היה ולמקבל המתנה יש דירה נוספת, הרי שהוא ישלם שליש (1/3) ממס רכישה,
לפי חישוב של דירת מגורים נוספת בהתאם למדרגות המס של דירת מגורים נוספת.

לפיכך, עסקת מתנה כאמור יכולה לחסוך למקבל המתנה תשלום במס רכישה בסך של עשרות אלפי שקלים וכל עוד כאמור, והדירה ניתנה ללא תמורה.

אין האמור במאמר זה בכדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני ע”י עורך דין נדל”ן 
והמסתמך על המידע שבמאמר זה בלבד עושה זאת על אחריותו ובעצמו בלבד.