[shareaholic app="share_buttons" id="20821511"]

אדם אשר יש לו חובות הנאמדים המאות אלפי שקלים או פחות מכך ואשר החליט להגיש בקשה לפשיטת רגל יכול בכל שלב של ההליך להציע הצעה כספית לנושים שלו לשם הגעה להסדר עם הנושים וקבלת צו הפטר.
ההצעה להסדר עם הנושים יכולה כאמור להיות בכל שלב של ההליך לאמור, קודם לצו הכינוס, קודם לצו ההכרזה כפושט רגל ולאחר מכן.
יצוין, כי בהתאם לסעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל יכול החייב להציע הצעה להסדר לפי הסעיף הנ"ל כאשר ככל והחייב עומד בתנאים של הסעיף הוא יוכל לקבל צו הפטר כאשר בין יתר התנאים של הסעיף הינו תשלום 30% מהחובות לנושים לאמור ולא פחות מכך.
ככל והחייב יבקש לשלם סכום הפחות מ – 30% מסך חובותיו לנושים, הוא לא יוכל לעשות כן במסגרת סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל ויצטרך להציע הצעה במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
מומלץ לחייבים אשר יש ביכולתם לשלם 30% מהחוב לנושים ולעמוד בתנאים של סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל לעשות כאמור משום והם לא יוכרזו כפושטי רגל כאשר ההליך יהיה קצר ביותר והחייב לא יידרש להיות בהליך של פשיטת רגל משך שנים עד לקבלת צו הפטר ועל כן מומלץ לשקול הגעה להסדר עם הנושים.
מובהר, כי ככל והחייב מבקש להגיע להסדר עם הנושים, יש צורך לקבל את המלצת המנהל המיוחד, הסכמת הנושים ובסופו של יום את אישורו של בית המשפט.

[fbcomments]