[shareaholic app=”share_buttons” id=”20821511″]
נשים רבים כיום נתקלות במצב בעייתי וקשה לפיו הבעל או הגרוש מסרב לשלם דמי מזונות בהתאם להסדר הגירושין שנחתם בינו לבין האישה.
משרדנו ייצג עשרות נשים בהליכי הוצאה לפועל לשם גביית המזונות כאשר אך לפני מס’ ימים הצליח משרדנו לגבות עבור אחת הלקוחות דמי מזונות בשווי של עשרות אלפי שקלים לאחר שהגרוש פיגר בתשלומים משך חודשים ובחר לשלם מתי שרצה.
לאחר שננקטו נגדנו הליכים באמצעות משרדנו לרבות עיקולים, פקודות מאסר וכו’, הוא שילם אל הפיגורים וחזר לשלם.
בכדי לגבות את דמי המזונות מומלץ בראש ובראשונה לפנות לבעל/הגרוש ולדרוש ממנו לשלם את מלוא דמי המזונות בצירוף ריבית והצמדה באמצעות מכתב בכדי להוזיל עלויות והרבה “כאב ראש”.
ככל והבעל מסרב לשלם את דמי המזונות הרי שפתוחה הדרך להגיש את פסק הגירושין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כאשר יצוין, כי הנשים כיום יכולות לבחור להיות מיוצגות על ידי עורך דין במסגרת ההליך (מסלול רגיל) או לבחור ב”מסלול מזונות” כאשר ההליכים ננקטים באמצעות פקידי ההוצאה לפועל.
בכדי לפתוח תיק הוצאה לפועל מזונות יש צורך במסמכים הבאים:
1. טופס בקשה לביצוע פסק דין מזונות.
2. פסק דין מאושר.
3. אישור מהמוסד לביטוח לאומי כי האישה אינה מקבלת דמי מזונות או חלק מדמי המזונות.
4. צילום ת.ז.
לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל מזונות בלשכת ההוצאה לפועל, תשלח אזהרה לבעל לשם תשלום החוב בדמי מזונות כאשר בחלוף 30 ימים מהמועד בו קיבל הבעל את האזהרה והוא לא שילם את החוב בדמי מזונות או הגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל אשר יש בה בכדי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל, אזי ניתן לנקוט כנגד הבעל בהליכים כגון: פקודות מאסר, הגבלה על רישיון נהיגה, צו עיכוב יציאה מן הארץ, עיקולים בבנקים ובחברות ביטוח, עיקול מיטלטלין וכו’.
בניגוד לתיק הוצאה לפועל רגיל הרי שככל והאישה מיוצגת במסגרת ההליך על ידי עורך דין, הרי שיש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בכדי לקבל שכ”ט עו”ד אשר אינו נפסק באופן אוטומאטי כמו בתיקי הוצאה לפועל רגילים.